Đề nói HSKK Sơ cấp 1

Đề SC 01

2019-07-09 09:34:04    1946
Thực hành làm đề thi nói khẩu ngữ HSKK Sơ cấp
Đề nói HSKK Sơ cấp 2

Đề SC 02

2019-07-09 16:19:02    663
Thực hành làm đề thi nói khẩu ngữ HSKK Sơ cấp
Đề SC 03

Đề SC 03

2019-07-09 16:30:07    458
Thực hành làm đề thi nói khẩu ngữ HSKK Sơ cấp
Đề SC 04

Đề SC 04

2019-07-10 09:15:47    304
Thực hành làm đề thi nói khẩu ngữ HSKK Sơ cấp
Đề SC 05

Đề SC 05

2019-07-10 09:21:01    298
Thực hành làm đề thi nói khẩu ngữ HSKK Sơ cấp
Đề SC 06

Đề SC 06

2019-07-10 09:26:29    286
Thực hành làm đề thi nói khẩu ngữ HSKK Sơ cấp
Đề SC 06

Đề SC 07

2019-07-10 09:37:46    277
Thực hành làm đề thi nói khẩu ngữ HSKK Sơ cấp
Đề SC 08

Đề SC 08

2019-07-10 09:50:57    305
Thực hành làm đề thi nói khẩu ngữ HSKK Sơ cấp
Đề SC 09

Đề SC 09

2019-07-10 09:56:44    327
Thực hành làm đề thi nói khẩu ngữ HSKK Sơ cấp
Đề SC 10

Đề SC 10

2019-07-10 10:03:26    367
hực hành làm đề thi nói khẩu ngữ HSKK Sơ cấp

Học thử miễn phí